"Ngoại giao cưỡng chế" của Trung Quốc đe dọa mối quan hệ với phương Tây, trudeau nói