Trudeau nói rằng ông không cần ủy thác cho ngân sách đại dịch vì ông đã có