Giai đoạn chuyển tiếp sẽ mang lại lợi ích cho một số ứng viên sinh viên đến Luồng cơ hội Alberta mới