Buổi hòa nhạc kỷ niệm một trăm năm đại học, ngày 26 tháng 4