Thông tin mới nhất về đại dịch coronavirus vào ngày 19 tháng 3