Tải trường hợp biến thể Saskatoon COVID-19 có thể tương tự như Regina trong vài tuần: Giáo sư USask