Đoạn đường sắt Kettle Valley gần Naramata đóng cửa để mở rộng quy mô đá