Ontario để (cuối cùng) kéo phích cắm trên máy fax trong dịch vụ công cộng