Lucy Zilio của OMNI-TV đến thăm Phòng thí nghiệm xe tải Centennial Volvo / Mack