Thử nghiệm 17 thương hiệu bơ nói gì với chúng tôi về khoa học đằng sau 'buttergate'