Những điều bạn cần biết về những thay đổi sinh trắc học của Canada bắt đầu từ ngày 31 tháng Bảy