Câu hỏi mới – Sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý đơn đăng ký của tôi vì tôi phải cung cấp sinh trắc học? (chủ đề: Kiểm tra thời gian xử lý)