Câu hỏi mới – Tại sao không có thanh tiến trình cho ứng dụng của tôi? (Chủ đề: Tình trạng ứng dụng)