Câu hỏi mới – Thanh tiến trình trong trạng thái ứng dụng của tôi có nghĩa là gì? (Chủ đề: Tình trạng ứng dụng)