Câu hỏi mới – Theo Chương trình Di động Quốc tế, tôi có thể sử dụng lại đề nghị cung cấp số việc làm nếu đơn xin giấy phép lao động phù hợp bị từ chối không? (chủ đề: Thuê lao động nước ngoài)