Câu hỏi mới – Tôi nghĩ rằng tôi được miễn, tại sao bạn yêu cầu tôi kiểm tra y tế (chủ đề: Áp dụng – Chung)