Câu hỏi mới – Tôi có thể đưa con tôi đến buổi lễ công dân không? (chủ đề: Quyền công dân)