Ưu tiên của tôi là ở lại và bắt đầu tương lai của tôi ở đây