Thêm nhiễm COVID-19, nhập viện ở người trẻ tuổi: Quan chức Saskatchewan