'Đó là một mối quan tâm lớn', các chuyên gia cảnh báo ngành hàng không có thể chưa sẵn sàng cho sự vội vã của khách du lịch