Nếu anh ta thắng, Erin O'Toole cần bắt đầu mở rộng lều bảo thủ