Các biến thể COVID-19 đầu tiên được xác định trong Yukon