“Thời điểm quan trọng” đối với Canada trong cuộc chiến giữa vắc-xin và các biến thể, Tâm nói