Coronavirus: tiếp tục Canada-Hoa Kỳ đóng cửa biên giới ảnh hưởng đến các cộng đồng miền nam Alberta