Trung tâm hàng không vũ trụ centennial đã được phép cất cánh