Các cuộc tụ họp trong nhà riêng bị cấm ở Regina và khu vực