Các quận North Bay, Parry Sound, Timiskaming và Porcupine chuyển đến khu vực bảo vệ màu vàng COVID-19