Ankylosaurs đào xuống đất để tự bảo vệ mình, nhà cổ sinh vật học Alberta nói