10 người, bao gồm cả cảnh sát, thiệt mạng trong vụ xả súng siêu thị Colorado